dod-fisk-vid-nackrosblad

Mät vattenkvaliteten hos kommunens vattenbolag

Ort och datum

XXX

Förslagställare

Kontaktuppgifter till förslagsställaren. Namn, adress, telefonnummer, mailadress, nås enklast genom att …

XXX

Mottagare

Mottagaren på kommunen

XXX

Inledning

Ren luft och rent vatten är grundläggande för allt levande på jorden. Tyvärr är det inte längre något vi kan ta för givet. Jag lägger därför ett förslag om att XXX kommun tar beslut om att öppet mäta och redovisa vattenkvaliteten i det kommunala dricksvattnet.

Bakgrund

Under lång tid har vi i Sverige varit stolta över vårt dricksvatten och att kvaliteten har varit så god att vi kan dricka det direkt ur kranen hemma. Tyvärr har det dock visat sig att en del kommuner säljer och levererar skadligt vatten. Några kommuner har till och med gjort det under mycket lång tid till skada för människors hälsa. Detta gör att förtroendet för kommuners förmåga att leverera rent vatten har blivit skadat.

Mer information och källor

Det finns mycket information att läsa om detta och jag har valt ut några källor här nedan. Om ni önskar fler källor så skickar jag gärna över fler.

Livsmedelsverket skriver så här på sin hemsida:

“Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. I Sverige använder varje invånare cirka 160 liter vatten per dag, varav tio liter till dryck och matlagning.”

http://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/mat-och-dryck/dricksvatten1/

Livsmedelsverket har gjort studier kring magsjuka p g a dricksvatten i Sverige. Nedanstående länk visar på en av dem:

http://www.livsmedelsverket.se/globalassets/rapporter/2016/rapport-15-2016-risken-att-bli-magsjuk-av-dricksvatten.pdf

Vattnet påverkas kraftigt av alla gifter och kemikalier som människan sprider. Spridningen sker både avsiktligt, t ex bekämpningsmedel inom jordbruket och oavsiktligt t ex genom läckage eller genom okunskap t ex genom användande av brandbekämpningsmedel. Idag anser många att vi inte har tillräcklig koll på alla gifter som sprids och detta inkluderar vårt dricksvatten.

http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/dalig-koll-pa-farliga-kemikalier-nu-vill-man-skarpa-kraven?gmenu=open&mobilmeny=1

I denna länk vill professor Åke Bergman m fl professorer ha en haverikommission efter en av de största miljökatastroferna i Sverige. Vår kommun kan i alla fall i väntan på en sådan säkerställa att vår kommun i alla fall gjort vad som kan göras och öppet redovisa detta.

http://www.svd.se/en-miljoskandal-av-historiska-matt

Här följer även brevet till regeringen

http://redax.tv4.se/kallafakta/Behov-av-haverikommission-140520.pdf

Ronnebys kommuns vattenverk, Ronneby Miljö och Teknik, är nu stämt för det giftiga vattnet som man sålt och levererat under väldigt många år till många kommuninnevånare.

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/pfas-forening-stammer-miljoteknik

Ytterligare saker att tänka på

Tillräckligt många och omfattande analyser måste utföras inom kommunen så att man upptäcker de skadliga ämnen som kan finnas samt kartlägga deras ursprung. Därefter måste man också åtgärda de problem man finner i analyserna. Det är viktigt att kommunen har ett förhållningssätt som innebär att man analyserar men sedan omedelbart vidtar kraftfulla åtgärder vid eventuella problem.

Jag vill också lyfta fram att det även är viktigt att vilda djur inte utsätts för potentiellt skadliga ämnen även om vi människor eventuellt kan skyddas. Om kommunen upptäcker ett problem med dricksvattnet ska det i kommunens analys och åtgärdsprogram ingå att man funderar på och vidtar åtgärder så att t ex även vilda djur får tillgång till rent vatten. Exempelvis kan förgiftat vatten leda till en nedsättning av fortplantningsförmågan med risk för att en hel population av djur skadas eller försvinner.

Samarbete

Jag ser gärna att kommunen samarbetar och utmanar andra kommuner och grannkommuner i vem som har mest rent vatten och minst problem med vattenkvaliteten. En samverkan och i all vänskaplighet tävlan gynnar alla kommuninnevånare och leder till en bättre praktik.

Förslag

XXX kommun har nu chansen att bli en föregångare inom vattenkvalitet och det kan man bli till en låg kostnad eller t o m utan ökad kostnad alls. Mycket beror på om kommunen redan idag mäter vattenkvalitet på ett rimligt sätt. Publiceringen behöver ju inte heller bli en merkostnad om man redan har ansvarig personal eller automatiska system för publicering. Om kommunen idag inte mäter på ett rimligt sätt kan det bli en extra kostnad men i gengäld stärker man förstoroendet för vattenkvaliteten bland kommuninnevånarna. Det kan troligen vara värt den ev mindre merkostnad som ett öppet redovisat mätsystem innebär.

Mina förslag är följande och att XXX kommun:

  • Inför ett öppet synsätt på vattenkvalitet inom kommunen
  • Öppet publicerar vilka parametrar och ämnen man mäter när det gäller vattenkvalitet
  • Öppet publicerar med vilka intervall man mäter dessa parametrar och ämnen
  • Öppet publicerar  varje mättillfälle och dess utfall vad avser samtliga parametrar och ämnen som man beslutat att mäta

 

_________________________________________

Nedan finns ovanstående MBF-text i docx-format:

mat-vattenkvaliteten-hos-kommunens-vattenbolag