lotta-rudholm-i-exprexxen

Att kommunen skapar tillräckligt antal kvinnojourer och mer långvariga skyddade boenden där även husdjur är välkomna.

Ort och datum

XXXX XXXX

Förslagställare

XXXX

Mottagare

XXXX

Inledning

Personer som blir utsatta för våld i en relation stannar ofta kvar i relationen om de är rädda för att andra familjemedlemmar kan fara illa ifall de lämnar, som barn eller djur. Det är därför viktigt att det alltid finns möjlighet till att ta med sig även djur till akutboende samt även till ett mer långvarigt skyddat boende. Den utsatta har i många fall svårt att lämna förhållandet eftersom det vanligen innebär att djuret måste stanna hos förövaren.

Bakgrund

Misshandel i hemmet mellan familjemedlemmar är ett allvarligt och omfattande samhällsproblem. Det förekommer i alla åldrar, samhällsklasser, bostadsområden och yrkesgrupper. Ibland måste kvinnor och barn fly från sina hem, på grund av våld och hot om våld i en nära relation. De behöver då en akut boendelösning och eventuellt även ett mer långvarigt skyddat boende.

En person som under en kortare eller längre tid har utsatts för psykiskt och/eller fysiskt våld är ofta i ett mycket skört tillstånd. Ibland är personens husdjur den enda trygga punkten i livet och det kan vara mycket svårt för både kvinnan och djuret, som också ibland blir utsatt och mår dåligt, att separeras.

Ett barn uttryckte sig så här om sin pappas våld mot sin familj: – ”Pappa brukar värma upp genom att slå hunden innan han ger sig på mamma och oss”.

Mer information och källor

Under 2012 anmäldes enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 28300 fall av kvinnomisshandel. Mörkertalet tillkommer. Baserat på dessa fakta kan man anta att det finns många djur som lever i en familjesituation där vardagen präglas av hot och/eller våld.

Under oktober månad 2016 har det genomförts en mycket uppmärksammad rättegång mot en 33-årig man som misshandlade Lotta Rudholm till döds. Lotta har själv uttalat sig på följande sätt enligt vad ett vittne berättade under rättegången: – “Lotta Rudholm kände att hon inte fick tillräckligt bra stöd, varken från polis eller målsägarbiträde.”

De försökte hitta ett skyddat boende.

– “ Vi ringde runt en hel dag och försökte hitta ett. Men hon skulle inte få ta med sig sin hund, och då bröt hon ihop igen”, berättar vittnet.

Källa: Expressen

http://www.expressen.se/nyheter/rattegang-om-mordet-pa-lotta-41-fortsatter/

Fakta med källhänvisning

  1. “The link”: Det finns forskning som visar på sambandet mellan olika former av våld riktat mot olika brottsoffer och som har det gemensamt att också djuren blir utsatta: www.nationallinkcoalition.org
  2. Akutboende: http://www.roks.se/mans-vald-mot-kvinnor
  3. Läs gärna Se sambandets hemsida och broschyrer. Där framgår tydligt det ömsesidiga sambandet mellan utsatta familjemedlemmar och utsatta djur. Se Sambandet är ett nationellt kunskapscentrum som syftar till att synliggöra sambandet mellan våld mot djur och våld mot människor och mer specifikt, våld mot sällskapsdjur och våld i parrelationer.

        https://sesambandet.wordpress.com/

  1. Läs mer hos Socialstyrelsen om våldsrelaterade frågor:

            http://www.socialstyrelsen.se/valds-ochbrottsrelateradefragor/valdinararelationer

  1. Många utsatta får hjälp via Alla kvinnors hus:

http://www.allakvinnorshus.org/vi-hj%C3%A4lper-dig/skyddat-boende-7194695

  1. 6. Ekonomiskt våld är vanligt i relationer där det förekommer våld och hot om våld. Kvinnan kan oftast inte betala för plats på djurpensionat själv för sitt djur i de fall där hon försöker lämna relationen

Källa:Djurskyddet: http://tidningen.djurskyddet.se/2016/06/fler-maste-se-det-osynliga-valdet/

  1. Många kvinnor stannar i en relation på grund av att de inte kan ta med sitt djur till skyddat boende. Källa från Canada då svensk forskning ej finns om detta ämne.

Källa: Ontario veterinary medical association: https://www.ovma.org/pet-owners/safepet-program/

Erfarenheter från USA, England och Nya Zeeland visar på positiva resultat vad gäller samverkan mellan människo- och djurvårdande yrkesgrupper. Man har genom samverkan förbättrat stödet till våldsutsatta kvinnor och barn samt har inkluderat djuren i detta stöd. Att samverka kring djuren har även bidragit till att man har kommit i kontakt med fler våldsutsatta kvinnor och barn som annars skulle ha blivit utan stöd.

Källa: Se sambandet: http://nationallinkcoalition.org/wp-content/uploads/2013/08/Swedish-LinkBrochureExtended.pdf

  1. I april 2016 färdigställdes Västmanlands samverkansplan mot våld i nära relationer och våld mot djur.

Källa: Länsstyrelsen: http://www.lansstyrelsen.se/Vastmanland/Sv/manniska-och-samhalle/jamstalldhet/mans-vald-mot-kvinnor/vald-mot-djur-och-vald-i-nara-relationer/Pages/default.aspx

Förslag

Jag föreslår att:

  • Kommunen skapar eller införskaffar, kanske via avtal, tillräckligt antal kvinnojourer och mer långvariga skyddade boenden där kvinnan och hennes familj kan få ta med sitt sällskapsdjur. En person/förälder ska kunna bo där tillfälligt eller under lite längre tid med sina barn och sitt sällskapsdjur och få skydd. De som håller i jouren eller boendet ska vara kunniga i att ta hand om en sådan familj och deras sällskapsdjur. I de fall kvinnan har en hund som sällskapsdjur är det viktigt att de flyttas till en säker plats eller har en alternativ placering för djur, eftersom kvinnan annars lätt blir upptäckt när hon går ut med hunden.
  • Att medarbetare inom socialtjänsten utbildas i att även se klara tecken på att sällskapsdjur misshandlas. Detta kan leda till ett samtal med medlemmar i familjen som även visar på att andra inom familjen misshandlas eller hotas

_________________________________________

Nedan finns ovanstående MBF-text i docx-format:

kvinnojourer-och-skyddat-boende-dar-aven-husdjur-ar-valkomna