ansiktsbild-notkreatur-slb

Föreslå att det alltid ska erbjudas vegetariska alternativ och att inköpen av animaliska proteinkällor halveras.

Ort och datum

XXX

Förslagställare

Kontaktuppgifter till förslagsställaren. Namn, adress, telefonnummer, mailadress, nås enklast genom att …

XXX

Mottagare

Mottagaren på kommunen

XXX

Inledning

Nu för tiden är vår kunskap om köttets negativa påverkan på hälsa, miljö och klimat så mycket högre än för bara några år sedan. Därför föreslår jag att XXX kommun övergår till mer växtbaserad mat i sina verksamheter. Mitt förslag är att kommunens verksamheter får ett mål att halvera sin köttkonsumtion 2017 och framåt jämfört med 2015 999 års nivå.

Att förbättra matvanor är en fråga på samhällsnivå och inte endast ett individuellt ställningstagande.

Bakgrund

Hälsa

I Sverige och i Västvärlden har välfärdssjukdomar blivit stora problem för en stor del av befolkningen. Sjukvården belastas av människor som blir sjuka av att de äter fel och människor mår sämre av olika sjukdomar som följer av deras val av mat.

Källa: Livsmedelsverket: http://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa–miljo/kostrad-och-matvanor/rad-om-bra-mat-hitta-ditt-satt/kott-och-chark/

Utveckling och spridning av antibiotikaresistens är ett stort hot mot människors och djurs hälsa i framtiden. I Sverige används mindre antibiotika inom djurproduktion än i många andra länder. Vi importerar dock djur från andra länder och detta är ett globalt problem. Exempelvis har man funnit antibiotikaresistenta bakterier i svensk kyckling.

Källor:

Livsmedelsverket: http://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/bakterier-virus-och-parasiter1/antibiotikaresistenta-bakterier/

Jordbruksverket: https://www.jordbruksverket.se/download/18.5df17f1c13c13e5bc4f800039403/En+h%C3%A5llbar+k%C3%B6ttkonsumtion.pdf (s.33, 36)

Klimat och miljö

En alltför stor köttkonsumtion påverkar klimat och miljö mycket negativt. Medan ett färre antal betesdjur som betar på vall och naturbetesmarker kan vara positivt. Läs gärna följande källa om det:

Naturskyddsföreningen: http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/2009_jordbruk_mat_kott_mer_an_klimat.pdf

“Animalieproduktionen står för nästan en femtedel, 18 procent, av den globala uppvärmingseffekten, vilket är mer än påverkan från de globala vägtransporterna.”

De som säger det är FAO, Food and Agriculture Organization of the United Nation, d v s FN:s organ för dessa frågor. Det finns alltså ett bra underlag för att ta beslut om att minska köttproduktionen/köttkonsumtionen av klimatskäl.

Källa: FAO Livestock’s Long Shadow (2006), s. 272

En hållbar köttkonsumtion

Vi behöver äta mindre kött för att jordens resurser ska räcka till att producera mat åt alla.

Stora delar av världen lider av både svält och vattenbrist. Det går åt mycket mer vatten för att producera kött än till att odla grödor.

Källa: http://www.fao.org/liaison/24597-09bb69be9e8759a419b3003dae591cc27.pdf (2009)

Animalieindustrin ger större näringsförluster i relation till mängden näringsämnen i det färdiga livsmedlet jämfört med produktion av vegetabiliska livsmedel för direktkonsumtion. Källa:Jordbruksverket: https://www.jordbruksverket.se/download/18.5df17f1c13c13e5bc4f800039403/En+h%C3%A5llbar+k%C3%B6ttkonsumtion.pdf

Djuromsorg

En ökad köttkonsumtion i världen medför en allt mer industrialiserad djurhållning vilket innebär kraftigt försämrade villkor för djuren som föds upp.

Källa: Naturskyddsföreningen: http://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/samre-miljo-och-djurskydd-framjar-inte-svenskt-lantbruk

Sammanfattningsvis finns det stora vinster att göra på att gå över till mer växtbaserad mat och om någon önskar mer information och källor så hjälper jag gärna till med det.

Hög tid för en vändpunkt

Ofta har politiker vågat gå före och visat vägen till ett bättre liv för människor. Ibland har det krävts mycket information och ibland har det krävts beslut och praktisk handling. Nu är tiden inne för att bryta ett mönster av ökad köttkonsumtion på bekostnad av hälsa, miljö och djur. Vi vet nu tillräckligt för att istället satsa på nyttig, näringsrik och hälsosam mat. Varje person som har en uppdaterad kunskap om matlagning vet idag hur man tillagar god mat baserat på växter som bas. Låt nu detta slå igenom inom kommunal verksamhet i XXX kommun och som en följd av det få mer välmående och friska ungdomar, äldre och andra som idag äter inom kommunala verksamheter. Folkhälsan kan gå hand i hand med klimat, miljö och djurens välmående. Låt 2017 bli vändpunkten för XXX kommun i dessa avseenden!

Referenser

Karlshamn har tagit beslut om att vegetarisk kost ska vara normalkost i skolorna.

Källa: Karlshamns kommun: http://www.karlshamn.se/sv/Karlshamn/Verka/Nyheter/Vegetarisk-kost-infors-som-normalkost-i-skolorna/

Sammanfattning

Att halvera köttkonsumtionen inom XXX kommuns verksamheter kan man uppnå på olika sätt som även kan kombineras:

  • En köttfri dag per vecka
  • Merparten av alla måltider utgår ifrån växtbaserade råvaror och alla som så önskar kan komplettera med kött
  • Kommunen sätter upp ett mål för att minska köttkonsumtionen

Dessa enkla sätt innebär inget merarbete för de som tillagar och serverar mat inom kommunen och heller ingen större försakan för den matgäst som önskar äta kött i sina måltider. Det innebär däremot stora vinster för vår hälsa, vår miljö, klimat samt för djur i djurindustrin.

Förslag

Jag föreslår att:

  • XXX kommun inför en köttfri dag per vecka inom kommunens verksamheter.
  • Att normen för måltider i XXX kommun utgår ifrån växtbaserade råvaror och att den som så önskar oftast kan komplettera med kött utom en dag i veckan.
  • XXX kommun tar beslut om att halvera köttkonsumtionen inom sina verksamheter fr o m 2017.

 

_________________________________________

Nedan finns ovanstående MBF-text i docx-format:

foresla-att-det-alltid-ska-erbjudas-vegetariska-alternativ-och-att-inkopen-av-animaliska-proteinkallor-halveras