vattendroppe

Föreningen Klimatkommunerna

Ort och datum

XXX

Förslagställare

Kontaktuppgifter till förslagsställaren. Namn, adress, telefonnummer, mailadress, nås enklast genom att …

XXX

Mottagare

Mottagaren på kommunen

XXX

Inledning

Ofta när man pratar om klimatförändringarna så kan det ibland kännas som om den enskilda människan eller t.o.m. den enskilda kommunen inte betyder så mycket i den stora klimatförändring som vår Jord är mitt uppe i. Det synsättet är naturligtvis fel. Istället måste man se att helheten byggs upp av de små delarna. Därför kan det vara bra att ingå i en grupp av människor eller en grupp av kommuner som pratar om problemen, ställer upp mål och har höga ambitioner att nå målen så att klimatförändringarna stannar upp och kanske på sikt går tillbaka.

Därför vill jag med detta medborgarförslag föreslå att XXX kommun går med i föreningen Klimatkommunerna. Där kan vi som kommun få erfarenhetsutbyte och lära av andra kommuners bra exempel. Vi kan också dela med oss av våra bra exempel så att andra kan lära sig av oss.

Bakgrund

FN, Förenta Nationerna, har under en följd av år haft olika klimatmöten för att försöka förmå regeringar runt om på vår Jord att komma överens om att minska våra utsläpp så att klimatet inte ska förändras för mycket. På det senaste mötet i Paris 2015 beslutades att vidta åtgärder som innebär att klimatuppvärmningen ska bli maximalt 2 grader celsius högre än under förindustriell tid. Det är t.o.m. så att om alla åtgärder man kommer överens om vidtas så kan klimatuppvärmningen kanske stanna vid 1,5 grader Celsius. Källa: Wikipedia
https://sv.wikipedia.org/wiki/Förenta_nationernas_klimatkonferens_i_Paris_2015

Som vanligt när hela världen ska komma överens så är genomförandet av besluten beroende av regeringarnas och de stora ländernas åtgärder men också av att varje människa och i vårt fall vår kommun också drar sitt strå till stacken och hjälper till så gott vi förmår. Det är alltså mycket viktigt att vi gör vårt, för det är först då vi kan ställa krav på andra med trovärdighet.

Förutom att FN har samlat till klimatmöten för att förmå regeringar över hela Jorden att vidta åtgärder för att klimatuppvärmningen inte ska bli högre än 2 grader Celsius så har även den svenska regeringen vidtagit åtgärder, t. ex. olika satsningar för att Sverige på sikt ska bli fossilfritt. Tyvärr har det hittills inte räckt. För att citera den tidigare statsministern Göran Persson angående miljöfrågorna – “komprommissens “för mycket och för tidigt” har i slutändan ofta kunnat beskrivas som “för lite och för sent”. Källa: Göran Persson. Min väg, mina val, sid 200.

Mer information och källor

Miljömålsberedningen har både lämnat ett delbetänkande och ett slutbetänkande. Dessa finns i länkar nedan. Där har i stort sett samtliga partier kommit överens om och där föreslår de en strategi för en samlad och långsiktig klimatpolitik.

Miljömålsberedningens delbetänkande SOU 2016:21 9 mars 2016:

http://www.regeringen.se/contentassets/2ce7de01c3034a52a68a4629309c8ffe/ett-klimatpolitiskt-ramverk—delbetankande-av-miljomalsberedningen.pdf
Remissinstanser för Miljömålsberedningens delbetänkande:

http://www.regeringen.se/remisser/2016/06/remiss-av-delbetankande-fran-miljomalsberedningen-med-forslag-om-en-klimat–och-luftvardsstrategi-for-sverige/

Miljömålsberedningens slutbetänkande SOU 2016:47 22 juni 2016:

http://www.regeringen.se/artiklar/2016/06/miljomalsberedningen-foreslar-nya-utslappsmal-och-en-klimatstrategi/

Nuvarande regerings arbete och beskrivning av klimatarbetet kan ni hitta här: Källa Regeringskansliet. http://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-prioriteringar/sverige-som-foregangsland-for-minskade-klimatutslapp/

XXX kommun har ett ansvar för att hjälpa till med detta klimatarbete och det är en fördel att genomföra arbetet tillsammans med andra så att man kan dela erfarenheter och finna inspiration med andra kommuner som vill samma sak.

Klimatkommunerna

Klimatfrågan är en ödesfråga för vår Jord, för mänskligheten och för många av de djur- och växtarter som lever på vår Jord. Vi måste alla bidra till en positiv förändring så att klimatuppvärmningen håller sig inom de ramar som FN nu fastställt. XXX kommun har ett ansvar för att delta i det arbetet.

I föreningen Klimatkommunerna ingår alla typer av kommuner och alla storlekar. Exempel på det är att Sveriges tre storstäder/-regioner är med i föreningen likaväl som mindre kommuner. Alla tycker sig ha något att vinna på att samarbeta och dela på erfarenheter. Här finns alla medlemmar listade. Källa: Klimatkommunerna

http://www.klimatkommunerna.se/sv/For-medlemmar/Medlemmar/

http://www.klimatkommunerna.se/sv/Om-klimatkommunerna/

Förslag

Jag föreslår att:

  • XXX kommun blir medlem i Klimatkommunerna.

 

_________________________________________

Nedan finns ovanstående MBF-text i docx-format:

klimatkommunerna