rivningsgravskopa

 

Bygg endast eller i första hand på redan exploaterad mark och behåll grönområden i kommunen

Ort och datum

XXXX

Namn

XXXX

Mottagare

XXXX

Inledning

Inom kommunen har vi ett behov av att bygga bostäder för att kommunens innevånare ska ha någon stans att bo. Jag vill med detta medborgarförslag föreslå att kommunen av miljöhänsyn vid nybyggnation i första hand bygger på redan exploaterad mark.

Det är värdefullt av miljöhänsyn och för vår hälsa att vi i städerna behåller grönområden som ger vila, rekreation och som även hjälper till att rena luften från avgaser och liknande.

Bakgrund

I samband med att vi i kommunen nu behöver fler bostäder så vill jag peka på att vi har många ytor inom kommunen som redan är exploaterade och som nu kan lämpa sig väldigt bra för att “återvinna”. Det finns många exempel på detta i Sverige numera varav t ex Hammarby Sjöstad och det nedan nämnda Hjorthagen i Stockholm är intressanta att titta på. Det finns även mindre kommuner som har gjort ett bra arbete med att forma om lite trista exploaterade områden till fina, praktiska och trivsamma bostadsområden.

Om vi återvinner exploaterade områden så vinner vi många saker:

  • Vi kan behålla grönområden som vi annars kommer att bebygga
  • Vi slipper ha exploaterade och kanske lite nedgångna områden som vi istället nu kan bebygga
  • Kanske kan vi också behålla och använda infrastruktur som redan finns kring och i exploaterade områden.
  • Det finns säkert många fler saker vi vinner om vi återvinner exploaterade områden beroende på vilka områden vi väljer att återvinna och beroende på områdets egenkaraktär

Nedan har jag skrivit lite mer om några av vinsterna och med källor om man vill läsa mer.

Fakta med källhänvisning

Ett bättre djurliv, ökad biologisk mångfald och för en bättre stadsluft:

I hotet av klimatförändringarna är det nödvändigt att vi ändrar på vårt

levnadssätt vad gäller exploatering av mark. Stadsträden utgör oerhört viktiga byggstenar i skapandet av en hållbar stadsstruktur. Träden har många viktiga egenskaper, bland annat genom att gynna djurlivet, så man minskar risken att arter isoleras och dör.

Genom att välja träd utmed trafikerade gator som har god tolerans mot luftföroreningar, stoftsamlande förmåga och/eller som tar upp mycket koldioxid, kan man använda trädens goda egenskaper vid nyplanteringar och skapa en bättre luft i staden till fördel för invånarnas hälsa.

Källa:SLU: http://stud.epsilon.slu.se/838/1/johnander_v_100209.pdf (s101)

Bättre luft i staden ger bättre hälsa för invånarna:

Flera tusen människor dör en för tidig död i Sverige på grund av olika partiklar. För att minska partikelkoncentrationerna behöver utsläppskällorna minska drastiskt.(…) En teoretisk fallstudie i rapporten visar att partikelkoncentrationerna kan minska med uppåt 25% genom ett stort buskage av växter.

Källa: SLU: http://stud.epsilon.slu.se/2534/1/johnson_h_110502.pdf (s 4)

Kommunen kan söka bidrag för saneringskostnader

Regeringen har, i syfte att stödja sanering av mark i anslutning till bostadsbygge, avsatt 300 miljoner kronor för 2016 och 2017, samt 200 miljoner kronor per år från år 2018 och framåt.

Källa: Naturvårdsverket: http://naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Efterbehandling-infor-bostadsbebyggelse/

“Träden har funktionen som viktiga byggstenar i staden där de står för huvudparten av grönskan i en annars stendominerad miljö. (…)deras egenskaper kan ge ett mervärde bland annat genom att lokalt omhänderta dagvatten, minska mängden koldioxid och gynna djurlivet.”

Källa: “Framtidens stadsträd för en fungerande stadsstruktur” http://stud.epsilon.slu.se/838/1/johnander_v_100209.pdf (s2)

Referenser till andra kommuner

Hjorthagen är ett bra exempel på hur man tar hänsyn till miljö- och djurliv i kommunens detaljplan:

Källa: Stockholms stad: http://bygg.stockholm.se/Alla-projekt/norra-djurgardsstaden/Flytta-hit/Hjorthagen/Norra-2/ ((Se fördjupningsPM miljökonsekvensbeskriving Maj 2011)

Se även dokumentet: “Stockholms stad. Grönytefaktor för Norra Djurgårdsstaden.

Hjorthagen. Stockholms stad.” www.stockholm.se/…/GEO/Grönytefaktor%20DPL%20Brofästet_rev%20130301.pdf

Förslag

Jag föreslår att:

  • Det byggs endast eller i första hand på redan exploaterad mark och att grönområden inom kommunen behålls
  • Miljöhänsyn tas vid nyplantering av träd och andra växter så att djurliv och miljö gynnas på bästa sätt.

_________________________________________

Nedan finns ovanstående MBF-text i docx-format:

bygg-endast-eller-i-forsta-hand-pa-redan-exploaterad-mark-och-behall-gronomraden-i-kommunen